Có một số các tiêu chí của một phần mềm quản lý tốt mà người tìm kiếm phần mềm để ứng dụng nên xem xét để đạt được lợi ích tối đa khi trang bị phần mềm quản lý.

Các tiêu chí thể hiện ở những khía cạnh sau:

  1. Đối với các nhà quản lý
  2. Đối với các Trưởng bộ phận
  3. Đối với nhân viên
  4. Đối với khách hàng
  5. Hệ thống và kết nối

Như vậy, đối với các Nhà quản lý, ta thấy họ cần:

Đối với các Trưởng bộ phận:

Đối với các Nhân viên thực thi:

Đối với Khách hàng của doanh nghiệp:

Đối với hệ thống – kết nối doanh nghiệp:

Xác định một phần mềm đáp ứng được các khía cạnh trên để triển khai sẽ giúp cho việc áp dụng phần mềm quản lý trong công ty mang lại nhiều lợi ích to lớn nhất.

Hãy liên hệ với Trí Thành Software để có một phần mềm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *